Bảo vệ và vệ sĩ có được sử dụng súng để phòng vệ không?

Bảo vệ tại các trường hợp ở trên thì được sử dụng súng làm dụng cụ hỗ trợ còn đối với các bảo vệ bình thường thì chỉ sử dụng thiết bị công cụ hỗ trợ, chứ không sử dụng súng như ngân hàng và các sự kiện có người công chúng. Nhưng sử dụng súng phải đúng với tiêu chuẩn do pháp luật quy định về việc sử dụng súng bảo vệ cần đạt được trước khi sử dụng loại công cụ này.